Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

*ASB machine self checking during production

*Leaking test machine

*Workers checking one by one during production

*QA inspected checking every 2 hours

*QC checking for leaking,pressure,high tamperature and low tamerature